BRUKERVILKÅR

Denne tjenesten, en strømovervåkningsapplikasjon for hjemmet (“Fjordkraft PULS Appen”) (“Tjenesten”), leveres av ONZO Ltd (“Onzo” eller “Leverandøren”) som en integrert del av Fjordkraft PULS, på vegne av Fjordkraft AS, et norsk selskap med organisasjonsnummer 976 944 682, med adresse Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingdalen (“Fjordkraft”). Tjenesten innehas, og lisensieres til ONZO, av Eliq AB (“Eliq”), et svensk selskap med organisasjonsnummer 556763-2699, som opptrer som underleverandør til ONZO. Disse brukervilkårene (“Vilkårene”) gjelder for den fysiske person (“Sluttbruker”) som bruker Tjenesten.

1. OPPGRADERTE FUNKSJONER OG NYE VERSJONER

Oppgraderte funksjoner og nye versjoner av Tjenesten vil bli implementert i Tjenesten i den utstrekning Leverandøren finner hensiktsmessig. Leverandøren forbeholder seg retten til, uten forvarsel og til enhver tid, å endre eller justere Tjenesten eller måten Tjenesten leveres på.

2. BRUK AV TJENESTEN

Sluttbruker skal handle i samsvar med eventuelle instruksjoner gitt av Leverandøren angående bruken av Tjenesten. Hvis bruk av Tjenesten krever en forelder eller en foresattes tillatelse, er sluttbrukeren ansvarlig for å innhente slik tillatelse. Sluttbrukeren sørger for å ikke bruke Tjenesten til formål som ikke er i samsvar med gjeldende lov eller disse Vilkårene, og er ansvarlig for alle handlinger og aktiviteter som utføres ved bruk av Tjenesten. Verken Leverandøren eller dens underleverandører er ansvarlig for uautorisert tilgang til Tjenesten som følge av Sluttbrukerens uaktsomhet. Sluttbrukeren skal ikke kopiere, reprodusere, selge, lisensiere, distribuere, modifisere, dekompilere eller på annen måte gjøre endringer i Tjenesten, eller gjøre tjenesten eller deler av Tjenesten tilgjengelig for andre.

3. BEGRENSET TILGANG TIL TJENESTEN

Tjenesten kan bli avbrutt av omstendigheter utenfor Leverandørens eller underleverandørens kontroll, noe som kan påvirke Tjenestens funksjonaliteten og tilgjengeligheten. Siden verken Leverandøren eller dens underleverandører er i stand til å kontrollere slike forhold, kan Leverandøren ikke garantere kontinuerlig eller uavbrutt tilgang til Tjenesten. Leverandøren skal imidlertid i rimelig utstrekning søke å fjerne faktorer som forstyrrer eller risikerer å forstyrre Tjenestens funksjonalitet og tilgjengelighet. Leverandøren er på grunn av tekniske, vedlikeholds- eller sikkerhetsmessige grunner berettiget til å treffe hensiktsmessige tiltak som kan påvirke tilgangen til Tjenesten. Sluttbrukeren skal uten unødig forsinkelse, i den grad det er nødvendig, informeres om begrensning eller opphør av tilgangen til Tjenesten, for eksempel ved at Leverandøren legger ut slik informasjon på sin nettside. Leverandøren forbeholder seg retten til når som helst å avslutte Sluttbrukerens tilgang til Tjenesten dersom Leverandøren mistenker at Sluttbruker bryter disse Vilkårene eller på annen måte handler på en måte som medfører at Leverandøren, dets underleverandører, andre brukere eller personer risikerer tap eller skade.

4. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Alle rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter, til Tjenesten tilhører Eliq. Rettighetene inkluderer, men er ikke begrenset til driften, metoden, programvaren og utformingen av Tjenesten. Sluttbrukeren oppnår ingen immaterielle rettigheter til Tjenesten eller noen rettigheter til materialet som oppstår ved bruk av Tjenesten.

5. TREDJEPARTSAPPLIKASJONER

For å kunne bruke deler av Tjenesten, kan Sluttbrukeren behøve tilgang til visse tredjepartsapplikasjoner. Sluttbrukeren er ansvarlig for å gjennomføre installasjoner og oppdateringer av slike tredjepartsapplikasjoner. Sluttbrukeren skal sikre at bruken av en tredjepartsapplikasjon er i samsvar med vilkårene for forholdet til leverandøren av tredjepartsapplikasjonen. Sluttbrukeren skal holde Leverandøren eller dens underleverandører skadesløse for eventuelle krav rettet til Leverandøren eller dets underleverandører av slike leverandører på grunn av Sluttbrukerens bruk av tredjepartsapplikasjonen. Verken Leverandøren eller dens underleverandører er ansvarlige for mangler i, og garanterer ikke for funksjonaliteten til, noen tredjepartsapplikasjon.

6. LENKER TIL ANDRE NETTSIDER

Sluttbrukeren kan komme til å finne lenker til nettsteder levert av tredjepart i Tjenesten. Verken Leverandøren eller Eliq har kontroll over eller ansvar for slike tilknyttede nettsteder eller innholdet på slike, og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår i forbindelse med bruk av tjenester tilgjengelig på tilknyttede nettsteder. Sluttbrukeren anbefales å lese de respektive vilkårene for bruk og personvernregler for slike tredjepartes nettsteder.

7. COOKIES/INFORMASJONSKAPSLER

Cookies eller informasjonskapsler er passive tekstfiler eller deler av informasjon, som er lagret i Sluttbrukerens nettleser ved tilkobling til Tjenesten. Informasjonskapsler brukes til å forbedre brukeropplevelsen og å skaffe informasjon som statistikk om sluttbrukerens bruk av Tjenesten. Sluttbruker aksepterer bruk av informasjonskapsler, men kan innstille sin nettleser til å nekte informasjonskapsler. Dette kan imidlertid påvirke funksjonaliteten eller tilgjengeligheten til tjenesten.

8. END USER DATA

Følgende gir en kort beskrivelse av hva slags data som skal behandles av Leverandøren for at Leverandøren skal kunne levere Tjenesten: - Informasjon om Sluttbrukerens historiske strømforbruk; - Informasjon eller data om Sluttbrukeren samlet fra sensoren som er koblet til Sluttbrukers ruter og AMS-måler, begrenset til sluttbrukerens strømforbruk; - Informasjon eller data som Sluttbruker velger å opprette i Tjenesten; og - Informasjon eller data som opprettes i Tjenesten, som sluttbrukerstatistikk. En mer omfattende og detaljert beskrivelse av innsamlingen og behandlingen av Sluttbrukerens personopplysninger finnes i Personvernerklæringen.

9. ANSVARSBEGRENSNING

Verken Fjordkraft, Leverandøren eller dets underleverandører er ansvarlig for tap av fortjeneste, tilbakebetaling til tredjeparter eller andre indirekte tap eller følgeskader, med mindre annet er angitt nedenfor. Begrensningen gjelder ikke for partens ansvar som følge av grov uaktsomhet eller forsett.

10. FORCE MAJEURE

Leverandøren og dens underleverandører skal fritas for ansvar for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til disse Vilkårene i den periode og i den utstrekning at korrekt oppfyllelse av Leverandøren eller dens underleverandører er hindret av forhold utenfor dennes kontroll, herunder krig, krigslignende tilstander, arbeidskonflikter, ny eller endret lovgivning, statlige tiltak, avbrudd eller feil i elektrisitets- eller kommunikasjonssystemer, brann, flom eller andre forhold av tilsvarende betydning.

11. ENDRINGER

Leverandøren kan til enhver tid gjøre endringer eller tillegg til disse Vilkårene. Alle endrede vilkår vil automatisk bli gjeldende senest fjorten (14) dager etter at endringen er publisert i Tjenesten. Ved å bruke Tjenesten etter fjorten dager skal Sluttbruker anses å ha akseptert de nye Vilkårene. Sluttbruker kan når som helst opphøre bruken av Tjenesten. Sluttbruker vil varsles om alle vesentlige endringer.

12. KOMMUNIKASJON

Sluttbrukeren aksepterer at all kommunikasjon fra Leverandøren eller dens underleverandører eller Fjordkraft til Sluttbrukeren kan gjøres elektronisk. Meldinger skal anses som gitt på dagen da en melding er sendt.

13. VARIGHET

Disse Vilkårene gjelder fra Sluttbrukerens registrering av en brukerprofil i forbindelse med bruken av Tjenesten, og til Sluttbrukeren har sluttet å bruke Tjenesten.

14. LOVVALG OG VERNETING

Disse Vilkårene skal tolkes i samsvar med og reguleres av norsk rett. Enhver tvist om oppstår som følge av eller i forbindelse med disse Vilkårene eller i forbindelse med brudd på, oppsigelse eller ugyldighet av Vilkårene, skal endelig avgjøres av norske domstoler.